CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Wspieramy rodzinę jako całość oraz poszczególnych jej członków w harmonijnym rozwoju, w poszukiwaniu wiedzy, informacji, w poprawie jakości życia w wymiarze emocjonalnym, psychospołecznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym.

ABC żywienia

Szerzymy rzetelną wiedzę w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia wszystkich członków rodziny

#KupujŚwiadomie

#KupujŚwiadomie

Promujemy patriotyzm konsumencki prezentując produkty polskich rolników i producentów. Propagujemy wiedzę na temat żywności najwyższej jakości posiadającej certyfikaty.

Zdrowie

Promujemy działania wzmacniające zdrowie i jego potencjał. Prowadzimy działania edukacyjne z wykorzystaniem najnowszych trendów w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Polska Wieś XXI

Polska Wieś XXI

Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym jako współorganizator
pierwszego europejskiego Kongresu, poświęconego problemom i wyzwaniom rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Rodziny Polskiej Wsi

Wraz z najlepszymi ekspertami wspieramy i edukujemy wszystkich członków rodzin polskiej wsi zapobiegając ich wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu
i cywilizacyjnemu

Dialog międzypokoleniowy

Prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie dystansu między pokoleniami ludzi młodych i starszych poprzez szereg wspólnych warsztatów i spotkań.

NASZE PROJEKTY

Cyfrowa Pasja Seniora

Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez eliminację wykluczenia cyfrowego. Założenia Projektu: - zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów - zwiększania samodzielności seniorów poprzez nabycie umiejętności korzystania z e-usług - budowa i rozwijanie dialogu pokoleniowego (podczas warsztatów) i międzypokoleniowego - zwiększenie aktywności seniorów w Internecie "Cyfrowa Pasja Seniora" skierowana jest do seniorów 60+ z miejscowości: Jabłonna Lacka, Nowa Wieś Grochowska, Golice (gmina Siedlce). Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Medycyna Translacyjna

Medycyna translacyjna opisywana jako praktyka przenoszenia wiedzy naukowej „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego” wykorzystuje wyniki badań podstawowych zweryfikowanych dzięki modelom zwierzęcym do opracowywania działań profilaktycznych, technik diagnostycznych i metod terapeutycznych. Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW jest jednym z pierwszych ośrodków naukowo-badawczych, w którym wykorzystywany jest potencjał medycyny weterynaryjnej i zaplecza laboratoryjnego połączonego ze szpitalem na potrzeby szeroko pojętej medycyny człowieka i zwierzęcia. Połączenie tych trzech elementów jest zgodne z zasadą „Unus mundus-una salus-una vita”.

(NIE)GINĄCE ZAWODY

Celem projektu jest realizacja zadań służących kultywowaniu i promowaniu polskiej tradycji regionalnej jako narodowego dziedzictwa kulturowego. Kontynuowanie tradycji jest wyrazem identyfikacji ze wspólnotą, a więc stanowi istotny aspekt tożsamości narodowej. Stanowi również wyraz regionalnych postaw patriotycznych, których egzemplifikacji w postaci tradycyjnych zawodów, umiejętności i obyczajów będziemy poszukiwać w społecznościach wiejskich na Mazowszu i w Polsce Wschodniej. W projekcie postanowiono skoncentrować się na tradycyjnych zawodach i umiejętnościach związanych z obróbką drewna oraz na lokalnych tradycjach i obyczajach związanych z symboliką zarówno drewna, jak i drzew, z których powstaje. Planujemy zadania, które służyć będą realizacji celów badawczych (wzbogacenie wiedzy) oraz upowszechnieniowych (działania edukacyjne i promocyjne) z założeniem, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do przygotowania materiałów upowszechnieniowych oraz podjęcia działań edukacyjnych i promocyjnych.

WARSZAWSKA AKADEMIA
MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy. Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów warszawskich szkół średnich poprzez ich udział w Akademii Medycyny Translacyjnej, w ramach której poznali zagadnienia dotyczące medycyny translacyjnej, weterynarii oraz zdrowia. W ramach Warszawskiej Akademii Medycyny Translacyjnej zostały zorganizowane teoretyczne i praktyczne warsztaty edukacyjne na terenie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie.

MAGICZNE ŚWIĘTA

Rozpoczęliśmy świąteczną zbiórkę funduszy w ramach projektu „Magiczne Święta”. Misją Fundacji jest wspieranie rodzin w różnych aspektach życia: w harmonijnym rozwoju, w poszukiwaniu wiedzy i informacji, w poprawie jakości życia w wymiarze emocjonalnym, psychospołecznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym. Wypełniając założenia Fundacji, realizujemy świąteczny projekt, którego celem jest obdarowanie prezentami potrzebujących dzieci z obszarów wiejskich. Okres Świąt Bożego Narodzenia powinien być czasem magicznym i niezwykłym dla wszystkich, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania. Dlatego, razem z Patronami i Darczyńcami, którzy zechcą podzielić się dobrem i dołączyć do naszego projektu, postaramy się zaczarować ten czas i sprawić, aby dzieci z terenów wiejskich poczuły magię tych Świąt. W imieniu Fundacji, serdecznie zapraszam do wsparcia poprzez dokonanie darowizny rzeczowej, lub finansowej na konto Fundacji.

UPOWSZECHNIANIE
OSIĄGNIĘC I DZIAŁAŃ
MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ
WŚRÓD MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem projektu było upowszechnienie osiągnięć Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne przygotowane przez ekspertów SGGW w Warszawie Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego. W ramach realizacji projektu obyły się warsztaty, które umożliwiły uczestnikom poznać zakres działalności Centrum Medycyny Translacyjnej (np. o tym jak wygląda przenoszenie wyników badań naukowych od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego). #Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

SPOŁECZNA AKADEMIA EKOLOGII

Celem Projektu Społeczna Akademia Ekologii (SAE) było przekazywanie wiedzy studentom i doktorantom polskich uczelni rolniczych i przyrodniczych w zakresie długofalowych politycznych planów Unii Europejskiej, określonych w Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności: w Strategii od pola do stołu (Farm to Fork), Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmującej stricte rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiecie „Gotowi na 55” (Fit for 55) – dotyczącym klimatu, energii i transportu oraz Strategii na rzecz ochrony gleb 2030, Szkolenia oraz warsztaty, realizowane w ramach SAE, były prowadzone przez najważniejszych polskich i europejskich ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i dziennikarzy zajmujących się szeroko pojętą tematyką rolnictwa i obszarów wiejskich.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – cyfrowy senior, młody inżynier

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez poznawanie świata cyfrowego. Starsze pokolenie w ramach realizacji projektu poznało wirtualny świat młodego pokolenia oraz uczy się bezpiecznego poruszania po stronach i aplikacjach. Projekt przyczynił się do zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz umożliwił Seniorom bezpieczne korzystanie z usług banków, urzędów i utrzymanie kontaktu z najbliższymi. Młode pokolenie z kolei w ramach realizacji projektu podniosło swoje kompetencje w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii. Poznało świat robotyki i elektroniki, ucząc się także podstaw programowania.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – młody inżynier

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było podniesienie kompetencji młodego pokolenia w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii oraz wprowadzenie dzieci do świata robotyki i elektroniki, a także nauka podstaw programowania. Założone cele zostały zrealizowane przez zespół bloków szkoleniowych w formie warsztatów z wykorzystaniem narzędzi: Lego Mindstorms, Arduino oraz Ozobot. Zajęcia oparte o najnowsze technologie pozwalają na zapoznanie ze światem programowania poprzez włączenie do nauki elementów zabawy. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Starachowice zajęcia odbywały się w siedzibie Uniwersytetu w Starachowicach.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – cyfrowy senior

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez poznawanie świata cyfrowego. Starsze pokolenie w ramach realizacji projektu poznało wirtualny świat młodego pokolenia oraz nauczyło się bezpiecznego poruszania po stronach i aplikacjach. Projekt przyczynił się do zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz umożliwił Seniorom bezpieczne korzystanie z usług banków, urzędów i utrzymanie kontaktu z najbliższymi. Założone cele zostały zrealizowane poprzez organizację warsztatów edukacyjnych i praktycznych wprowadzających w wirtualny świat aktywności obywatelskiej m.in. e-Urząd, e-kultura oraz e-edukacja, bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna oraz aktywności społecznej: portale społecznościowe, komunikatory. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Starachowice zajęcia odbyły się w siedzibie Uniwersytetu w Starachowicach.

Medycyna Translacyjna

Medycyna translacyjna opisywana jako praktyka przenoszenia wiedzy naukowej „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego” wykorzystuje wyniki badań podstawowych zweryfikowanych dzięki modelom zwierzęcym do opracowywania działań profilaktycznych, technik diagnostycznych i metod terapeutycznych. Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW jest jednym z pierwszych ośrodków naukowo-badawczych, w którym wykorzystywany jest potencjał medycyny weterynaryjnej i zaplecza laboratoryjnego połączonego ze szpitalem na potrzeby szeroko pojętej medycyny człowieka i zwierzęcia. Połączenie tych trzech elementów jest zgodne z zasadą „Unus mundus-una salus-una vita”.

WARSZAWSKA AKADEMIA
MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy. Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów warszawskich szkół średnich poprzez ich udział w Akademii Medycyny Translacyjnej, w ramach której poznali zagadnienia dotyczące medycyny translacyjnej, weterynarii oraz zdrowia. W ramach Warszawskiej Akademii Medycyny Translacyjnej zostały zorganizowane teoretyczne i praktyczne warsztaty edukacyjne na terenie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie.

UPOWSZECHNIANIE
OSIĄGNIĘC I DZIAŁAŃ
MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ
WŚRÓD MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem projektu było upowszechnienie osiągnięć Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne przygotowane przez ekspertów SGGW w Warszawie Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego. W ramach realizacji projektu obyły się warsztaty, które umożliwiły uczestnikom poznać zakres działalności Centrum Medycyny Translacyjnej (np. o tym jak wygląda przenoszenie wyników badań naukowych od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego). #Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

MEDYCYNA TRANSLACYJNA
WARSZAWSKA MŁODZIEŻ
POZNAJE TAJNIKI
MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu m. st. Warszawy. Celem projektu było upowszechnienie osiągnięć Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne przygotowane przez ekspertów SGGW w Warszawie Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych Warszawy. W ramach realizacji projektu obyły się warsztaty, które umożliwiły uczestnikom poznać zakres działalności Centrum Medycyny Translacyjnej (np. o tym jak wygląda przenoszenie wyników badań naukowych od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego).

MAŁE ABC KUCHARZENIA

Dla najmłodszych proponujemy naukę gotowania poprzez zabawę. Zaczynamy od podstaw, począwszy od trzymania sztućców, obierania warzyw, krojenia, tarcia, szatkowania, miksowania produktów, smarowania, wałkowania, rozdrabniania, wykrawania oraz mieszania składników. Organizujemy min: warsztaty kulinarne, przyrządzanie posiłków, naukę przyrządzania potraw wg kolejności zawartej w przepisie. Każdego uczestnika zajęć zaopatrujemy w zestaw małego kucharza, zawierający: Małe ABC kucharzenia, przybornik kuchenny oraz miary i miarki. Z nami dzieci uczą się zasad dobrego wychowania i zachowania się poprzez poznawanie podstaw savoir-vivre zarówno w kuchni jak i przy stole.

ZDROWIE NA TALERZU

Prowadzimy wykłady i szkolenia z zakresu świadomego odżywiania, oraz budowania świadomości prozdrowotnej. Warsztaty są skierowane przede wszystkim do dzieci, aby od małego pogłębiać ich wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. Z nami uczą się zasad zdrowego żywienia, poznają fakty na temat odżywiania, weryfikują mity na temat jedzenia, uczą się czytać etykiety produktów. Dowiadują się także jak emocje i samopoczucie wpływają na sposób żywienia. Dobrze czując się we własnym ciele zyskuje się więcej energii i lepsze samopoczucie. Wierzymy, że poprzez wspieranie lokalnej społeczności w uzyskiwaniu oraz utrzymywaniu równowagi zdrowotnej i psychicznej możemy wspólnie, małymi krokami zmieniać świat!

Warsztaty Zdrowego Życia

Podczas realizowanego programu uczestnik warsztatów nabywa wiedzę z zakresu zasad zdrowego żywienia, jak prawidłowo ułożyć dietę, jakie jest znaczenie poszczególnych składników pokarmowych i grup produktów spożywczych, jak dostosować dietę do swoich potrzeb. Ponadto uczestnik pozna rolę prawidłowego nawodnienia w funkcjonowaniu organizmu, zalety zdrowego stylu życia, funkcję snu i regeneracji organizmu oraz aktywnie uczestniczyć będzie w zajęciach sportowych. Przygotujemy zdrowe koktajle, a także powiemy sobie jakie jedzenie jest dobre dla naszego mózgu. Podczas zajęć wspólnie przygotujemy zdrową sałatkę, a także oczyszczający i odżywczy koktajl.

Cyfrowa Pasja Seniora

Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez eliminację wykluczenia cyfrowego. Założenia Projektu: - zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów - zwiększania samodzielności seniorów poprzez nabycie umiejętności korzystania z e-usług - budowa i rozwijanie dialogu pokoleniowego (podczas warsztatów) i międzypokoleniowego - zwiększenie aktywności seniorów w Internecie "Cyfrowa Pasja Seniora" skierowana jest do seniorów 60+ z miejscowości: Jabłonna Lacka, Nowa Wieś Grochowska, Golice (gmina Siedlce). Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – cyfrowy senior, młody inżynier

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez poznawanie świata cyfrowego. Starsze pokolenie w ramach realizacji projektu poznało wirtualny świat młodego pokolenia oraz uczy się bezpiecznego poruszania po stronach i aplikacjach. Projekt przyczynił się do zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz umożliwił Seniorom bezpieczne korzystanie z usług banków, urzędów i utrzymanie kontaktu z najbliższymi. Młode pokolenie z kolei w ramach realizacji projektu podniosło swoje kompetencje w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii. Poznało świat robotyki i elektroniki, ucząc się także podstaw programowania.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – młody inżynier

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było podniesienie kompetencji młodego pokolenia w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii oraz wprowadzenie dzieci do świata robotyki i elektroniki, a także nauka podstaw programowania. Założone cele zostały zrealizowane przez zespół bloków szkoleniowych w formie warsztatów z wykorzystaniem narzędzi: Lego Mindstorms, Arduino oraz Ozobot. Zajęcia oparte o najnowsze technologie pozwalają na zapoznanie ze światem programowania poprzez włączenie do nauki elementów zabawy. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Starachowice zajęcia odbywały się w siedzibie Uniwersytetu w Starachowicach.

ŁĄCZYMY POKOLENIA – cyfrowy senior

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez poznawanie świata cyfrowego. Starsze pokolenie w ramach realizacji projektu poznało wirtualny świat młodego pokolenia oraz nauczyło się bezpiecznego poruszania po stronach i aplikacjach. Projekt przyczynił się do zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz umożliwił Seniorom bezpieczne korzystanie z usług banków, urzędów i utrzymanie kontaktu z najbliższymi. Założone cele zostały zrealizowane poprzez organizację warsztatów edukacyjnych i praktycznych wprowadzających w wirtualny świat aktywności obywatelskiej m.in. e-Urząd, e-kultura oraz e-edukacja, bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna oraz aktywności społecznej: portale społecznościowe, komunikatory. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Starachowice zajęcia odbyły się w siedzibie Uniwersytetu w Starachowicach.

Inżynier w szortach – ARDUINO

Z nami elektronika nie jest skomplikowana. Zajęcia oparte o mikrokontroler Arduino pozwalają każdemu rozpocząć swoją przygodę ze światem diod LED, rezystorów, sensorów i innych elementów elektronicznych, niezbędnych do budowy własnych projektów. Z dziećmi poznajemy podstawowe prawa rządzące tym światem i wykorzystujemy je w praktyce. Czerpiąc inspirację z otaczającego nas świata wspólnie projektujemy układy które uczą, bawią i rozwijają. Działające układy sprawiają ogromną satysfakcję młodym odkrywcom i zachęcają do eksperymentowania oraz samodzielnej modyfikacji projektów. ARDUINO to znak towarowy firmy Smart Projects. Niniejsza ulotka oraz opisywane zajęcia nie są sponsorowane, autoryzowane ani wspierane przez firmę Smart Projects.

Inżynier w szortach – PYTHON

Programować może każdy, jeśli tylko otrzyma właściwe podstawy. Nasze zajęcia przeznaczone są dla dzieci w każdym wieku. Rozpoczynający naukę poznają podstawowe pojęcia wykorzystywane w programo-waniu i z użyciem myszki oraz intuicyjnego środowiska graficznego budują swoje pierwsze projekty. Nieco starsze dzieci uczą się pierwszych poleceń i wykorzystują je podczas interaktywnej zabawy z cyfrowym przyjacielem „Gackiem”. Dla najstarszych uczniów programowanie z nami to nie tylko ćwiczenia z logicznego myślenia, rozwiązywanie zagadek, ale także tworzenie własnych gier komputerowych. Python to znak towarowy firmy Python Software Foundation (PSF). Niniejsza ulotka oraz opisywane zajęcia nie są sponsorowane, autoryzowane ani wspierane przez firmę PSF.

Inżynier w szortach – OZOBOT

Dzieci kochają rysować, dlatego uwielbiają też zabawę z miniaturowymi robotami OZOBOT. Mali elektroniczni przyjaciele mają przed sobą wiele zagadek logicznych a do ich rozwiązania wystarczają tylko cztery kolorowe flamastry. Za pomocą kolorowych kodów mali programiści wydają robotom polecenia i pozwalają ukończyć misje. Nieco starsze dzieci płynnie przechodzą do kodowania przy pomocy tabletów i komputerów. Program zajęć przewiduje pięć poziomów programowania, od nowicjusza do mistrza. Dzięki temu nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych programistów z gimnazjum czy liceum. OZOBOT to znak towarowy firmy Evolve. Niniejsza ulotka oraz opisywane zajęcia nie są sponsorowane, autoryzowane ani wspierane przez firmę Evolve.

Inżynier w szortach – LEGO

Poprzez naukę i zabawę uruchamiamy wyobraźnię dzieci, zachęcamy je do eksperymentów, rozwijamy ich kreatywność i pobudzamy do twórczego myślenia. Dzięki wykorzystaniu klocków LEGO Mindstorms budujemy unikalne i wyjątkowe roboty oraz konstrukcje inżynierskie. Z użyciem dedykowanego oprogramowania wspólnie wymyślamy scenariusze działania i ożywiamy nasze modele, a dzięki wykorzystaniu szerokiej gamy sensorów reagujących na otoczenie sprawiamy, że nasze roboty samodzielnie omijają przeszkody a kolorami wpływamy na ich zachowanie. LEGO to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza ulotka oraz opisywane zajęcia nie są sponsorowane, autoryzowane ani wspierane przez Grupę LEGO

SPOŁECZNA AKADEMIA EKOLOGII

Celem Projektu Społeczna Akademia Ekologii (SAE) było przekazywanie wiedzy studentom i doktorantom polskich uczelni rolniczych i przyrodniczych w zakresie długofalowych politycznych planów Unii Europejskiej, określonych w Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności: w Strategii od pola do stołu (Farm to Fork), Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmującej stricte rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiecie „Gotowi na 55” (Fit for 55) – dotyczącym klimatu, energii i transportu oraz Strategii na rzecz ochrony gleb 2030, Szkolenia oraz warsztaty, realizowane w ramach SAE, były prowadzone przez najważniejszych polskich i europejskich ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i dziennikarzy zajmujących się szeroko pojętą tematyką rolnictwa i obszarów wiejskich.

W ŚWIECIE ENERGII
W ŚWIECIE ENERGII

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji ENEA. Celem projektu była edukacja ekologiczna najmłodszego pokolenia Polaków, czyli przedszkolaków W ramach realizacji projektu Fundacja przygotowała dwunastostronicową kolorowankę, która przeprowadza maluchy przez otaczający je świat pokazując ekologiczne sposoby na oszczędność oraz dwa scenariusze zajęć, dzięki którym Opiekunowie samodzielnie przeprowadzają zajęcia i mogą powracać do tematu wielokrotnie przypominając i utrwalając dzieciom zasady bezpiecznego i oszczędnego korzystania z urządzeń elektrycznych.

(NIE)GINĄCE ZAWODY

Celem projektu jest realizacja zadań służących kultywowaniu i promowaniu polskiej tradycji regionalnej jako narodowego dziedzictwa kulturowego. Kontynuowanie tradycji jest wyrazem identyfikacji ze wspólnotą, a więc stanowi istotny aspekt tożsamości narodowej. Stanowi również wyraz regionalnych postaw patriotycznych, których egzemplifikacji w postaci tradycyjnych zawodów, umiejętności i obyczajów będziemy poszukiwać w społecznościach wiejskich na Mazowszu i w Polsce Wschodniej. W projekcie postanowiono skoncentrować się na tradycyjnych zawodach i umiejętnościach związanych z obróbką drewna oraz na lokalnych tradycjach i obyczajach związanych z symboliką zarówno drewna, jak i drzew, z których powstaje. Planujemy zadania, które służyć będą realizacji celów badawczych (wzbogacenie wiedzy) oraz upowszechnieniowych (działania edukacyjne i promocyjne) z założeniem, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do przygotowania materiałów upowszechnieniowych oraz podjęcia działań edukacyjnych i promocyjnych.

Współpracują z nami

Masz pytania?

Możemy pomóc Tobie i Twoim bliskim. Nasz zespół stanowią specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą ekspercką. Chcesz rozwijać swoją osobowość? Masz na to pomysł, ale nie wiesz od czego zacząć? Podziel się nim z nami! Wspólnie osiągniemy Twój cel.